ആനയുടെ പേര് : Sivasankaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Soman N
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6594597
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment