ആനയുടെ പേര് : Sivasankaran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Suresh V
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658F05A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment