ആനയുടെ പേര് : Sivankutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Salim K M
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647CA53
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment