ആനയുടെ പേര് : Sivan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : President
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006591FFD
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment