ആനയുടെ പേര് : Sivan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Shaji V
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006591ED7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment