ആനയുടെ പേര് : Siva
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sheela Ramesh
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652A2BA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment