ആനയുടെ പേര് : Sita
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : M Rajkumar, Raj Kamal Circus
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006597BD5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment