ആനയുടെ പേര് : Sidharthan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Administrator GDB
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658B7FI
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment