ആനയുടെ പേര് : Shyam
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sajimon V R (Custodian)
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DBBF3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment