ആനയുടെ പേര് : Sheela
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Abraham Thomas (Custodian)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EB235
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment