ആനയുടെ പേര് : Shankara Narayanan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Administrator GDB
ജില്ല : thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658F655
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment