ആനയുടെ പേര് : Sethulakshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Jose Philip
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DDF93
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment