ആനയുടെ പേര് : Sekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sukumaran M
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006593CB4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment