ആനയുടെ പേര് : Sekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Babu Thomas
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065908BA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment