ആനയുടെ പേര് : Sekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Neelakantan Namboothiri K N (Babu Namboothiri)
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DD273
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment