ആനയുടെ പേര് : Savithri
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Hussain P
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585079
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment