ആനയുടെ പേര് : Saraswathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : C. Ali
ജില്ല : Idukki
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6584208
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment