ആനയുടെ പേര് : Sankarankutty (Kannan)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Pradeepkumar P
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065960BE
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment