ആനയുടെ പേര് : Sankarankulangara Udayan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sankulangaramkulangara Devaswom
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DCFE5
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment