ആനയുടെ പേര് : Sankaran Kutty
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Raveendra Nath P S
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D783C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment