ആനയുടെ പേര് : Rudran (Sunder Singh)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : SecretaryNelliyakathu Devasm Trust
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000398E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment