ആനയുടെ പേര് : Rosely
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Tom Joseph
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DC977
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment