ആനയുടെ പേര് : Reghuram
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Haridas V
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647D014
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment