ആനയുടെ പേര് : Reena
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Rajappan V M
ജില്ല : Wayanad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065299D0
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment