ആനയുടെ പേര് : Ravipuram Govindan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The Commissioner (Custodian)
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 658400
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment