ആനയുടെ പേര് : Raveendran (Jayakrishnan)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ramachandran Pillai
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652B987
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment