ആനയുടെ പേര് : Ratan singh(Babulal)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : P Sundareshan
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6584720
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment