ആനയുടെ പേര് : Rao
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Syama Prasad B
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006477BBB
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment