ആനയുടെ പേര് : Rani
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് :
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Circus
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA42C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment