ആനയുടെ പേര് : Ramu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President (Custodian)
ജില്ല : Alappuzha
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000652A916
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment