ആനയുടെ പേര് : Ramu (Elias) Ganapathy
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Albert Jose
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000658FAE7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment