ആനയുടെ പേര് : Raman
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Matha Amruthananthamayi Madam
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064747FE
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment