ആനയുടെ പേര് : Ramachandran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mathew Joseph
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EBE0C
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment