ആനയുടെ പേര് : Raju
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Varghese Thomas
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065E9B27
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment