ആനയുടെ പേര് : Rajendran
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Haridas V
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006477AEA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment