ആനയുടെ പേര് : Rajasekharan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : President
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064F2EA7
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment