ആനയുടെ പേര് : Rajan – Malayalappuzha
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : The President TDB
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : GOV: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065921D4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment