ആനയുടെ പേര് : Rajan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Somanadhan Nair
ജില്ല : Palakkad
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065DA2FA
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment