ആനയുടെ പേര് : Rajalekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Ibrahim Rauther E A
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EA1A4
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment