ആനയുടെ പേര് : Raja
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Dharmarajan Bhagavathar K
ജില്ല : Kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065953EB
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment