ആനയുടെ പേര് : Raja (Rajkumar)
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Trivandrum Zoo
ജില്ല : Thiruvananthapuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Departmental
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065EB67D
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment