ആനയുടെ പേര് : Raja
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Kapildev Prasad
ജില്ല : kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064E0EF3
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment