ആനയുടെ പേര് : Rainbow Kunjlekshmi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Panchadhar Handique
ജില്ല : kollam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000647B508
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment