ആനയുടെ പേര് : Puthuppally Sadhu
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Pothen Varghese
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 6585393
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment