ആനയുടെ പേര് : Puthuppally Kesavan
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Pothen Varghese
ജില്ല : Kottayam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006591ABF
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment