ആനയുടെ പേര് : Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Regina Varghese
ജില്ല : Pathanamthitta
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00065D9DF2
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment