ആനയുടെ പേര് : Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Sundareswara Temple
ജില്ല : Kannur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Pvt: Devaswom
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 000659388A
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment