ആനയുടെ പേര് : Prasad
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Mahinkutty K H (Custodian)
ജില്ല : Ernakulam
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 0006585BED
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment