ആനയുടെ പേര് : Pothrukovil Parthasarathi
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : T O Sunil
ജില്ല : Thrissur
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 00064DD923
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment