ആനയുടെ പേര് : Podma
ഉടമസ്ഥൻന്റെ പേര് : Jonaram Boruah
ജില്ല : Malappuram
ഉടമസ്ഥാവകാശം : Private Individual
ചിപ്പ് ഐ.ഡി : 9.6100100000486E+14
ഉയരം : NILL

Author

Write A Comment